Informatie

  • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam; → Alianco
  • KVK en/of RSIN nummer. → RSIN nummer is: 8568.86.798 Kvk nummer is 67230369
  • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling; → Postadres is Zadelmakerstraat 13, 4813 KN Breda, Bezoekadres is: Rompertsebaan 12, 5231 GS Den Bosch
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; → De stichting heeft ten doel: a. het inrichten, uitdragen, uitvoeren en beheren van een cliëntgericht samenwerkend platform voor ervaringsdeskundigheid, herstel en herstelondersteuning in geestelijke gezondheids zorg (GGZ) en verslavingszorg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin; b. beheer van het intellectueel eigendom dat hiermee samenhangt. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het betrekken en samenbrengen van cliënten, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, alsmede voor het doel relevante instellingen en organisaties, alsmede professionele zorgverleners, alsmede financiers, opdrachtgevers zoals ziektekostenverzekeraars en (regio-)gemeenten.
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; → dit staat ook in het jaarplan.
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van: → Voorzitter: Carola Franken, penningmeester: Siwert Meijer. Beloningsbeleid is op vrijwillige basis met reiskostenvergoeding en als betaalde ervaringsdeskundige vanuit zzp.
  • Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,
  • Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;

Documenten